Raad van advies

Taak

Voor een objectieve beoordeling van de opleiding en als onderdeel van de kwaliteitsborging is een adviesraad samengesteld, die bestaat uit externe experts met deskundigheid op de vijf modules van het kerncurriculum. De experts zijn niet alleen deskundig op de leerinhouden van de modules, maar vullen elkaar ook aan op terreinen zoals het doen van onderzoek, accreditatie, toetsing en beoordeling. De Raad van Advies komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. De Raad vervult naast het geven van adviezen op zaken die aan haar worden voorgelegd ook een ‘controlerende’ rol door de opleiding voortdurend tegen het licht te houden en de rector en het bestuur kritisch te bevragen op voorgenomen of uitgevoerde verbeterplannen of andere zaken aangaande de opleiding.

Leden

Prof. Dr. H (Harold). F.D. Hassink RA (voorzitter)
Prof. Dr. E (Erik). Borgman
Dr. B (Berber). R. Pas
Dr. J (José). W. H. Middendorp
Drs. J.M.P. (Johan) Peereboom